Stichting De Duif

Utrechtsedwarsstraat 7
Amsterdam

KvK 41197484

RSIN/fiscaal nr: 805239716

Jaarverslagen & jaarplannen

Staat van baten en lasten 2012-2014
(Winst & Verliesrekening)
Tevens financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek.

Begroting 2016
Overzicht van de voorgenomen bestedingen en toelichting daarop.

– – –
Steun ons met je gift

Belastingvoordeel bij onderhands schenken

Voorwaarden voor aftrekken periodieke giften

Formulier 0nderhandse schenkingsovereenkomst
(voorheen notariële akte) en incassomachtiging

Download de laatste versie van Acrobat Reader

– – –

Zie ook de pagina Collecte, Donaties, Legaten

– – –

Bestuursfuncties

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator pastoraat
Coördinator koor & liturgie
Coördinator public relations
Organisatie deskundige

Actueel bestuursteam

Stichting De Duif is een Algemeen Nut Beogende Instellinganbi_logo