Stichting De Duif

Utrechtsedwarsstraat 7
Amsterdam

KvK 41197484

RSIN/fiscaal nr: 805239716

Jaarverslagen & jaarplannen

Staat van baten en lasten 2012-2014
(Winst & Verliesrekening)
Tevens financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek.

Begroting 2016
Overzicht van de voorgenomen bestedingen en toelichting daarop.

– – –
Steun ons met je gift

Belastingvoordeel bij onderhands schenken

Voorwaarden voor aftrekken periodieke giften

Formulier 0nderhandse schenkingsovereenkomst
(voorheen notariële akte) en incassomachtiging

Download de laatste versie van Acrobat Reader

– – –

Zie ook de pagina Collecte, Donaties, Legaten

– – –

Bestuursfuncties

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Coördinator pastoraat
Coördinator koor & liturgie
Coördinator public relations
Organisatie deskundige

Actueel bestuursteam

Stichting De Duif is een Algemeen Nut Beogende Instellinganbi_logo

.


Doelstelling en beleidsplan

1) Stichting De Duif beoogt de juiste voorwaarden te scheppen om elke zondag een viering mogelijk te maken. Daarnaast ook vieringen zoals de Seideravond, de Goede Vrijdag en Kerstnacht.

2) De voorgangers volgen doorgaans primair het leesrooster, zoals dit door de Raad van Kerken in Nederland wordt aangereikt. Maar regelmatig wijken voorgangers daar vanaf voor bijvoorbeeld themavieringen of -series.

3) Het bestuur moedigt vernieuwing door voorgangers aan. Grote wijzigingen worden te allen tijde voorgelegd aan de Vergadering van de Aangeslotenen en daar besproken, bediscussieerd en geaccordeerd.

4) Stichting De Duif ziet het als haar taak om vieringen als huwelijken, uitvaarten en doopvieringen te verzorgen. Voorgangers kunnen gevraagd worden voor te gaan in zo een viering. Het is aan de voorganger hierop in te gaan. Het bestuur moedigt voorgangers aan om bijzondere vieringen als verbondsvieringen en doopvieringen te blijven doen.

5) Stichting De Duif organiseert vier kindervieringen per kalenderjaar en wel met Palmpasen, Sint Jan, Sint Maarten en Kerst.

6) De voorgangers verzorgen drie themaseries per kalenderjaar: de veertigdagentijd tot Pasen, de zomerperiode (samenvallend met de zomervakantie van basisscholen) en de tijd van de advent tot en met de Kerstviering.

Steun ons


Bezoldiging bestuurders

Alle bestuurders van Stichting De Duif zijn onbezoldigd.


Jaarcijfers 2017

Winst- en Verliesrekening van 2017 en budget 2018